Privola (GDPR)

KVALIKON d.o.o., Borovina 8 a, 10 000 Zagreb, kao Voditelj obrade, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na Internet stranici: kvalikon.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih KVALIKON d.o.o. kao korisniku putem Internet stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva/upita.

KVALIKON d.o.o. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi rješavanja Vašeg zahtjeva/upita.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke KVALIKON d.o.o. čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe, odnosno temelje obveze poštivanja zakonskih rokova čuvanja.

KVALIKON d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka jeKVALIKON d.o.o.  Borovina 8a, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete učiniti osobno, putem pošte na gore navedenu adresuKVALIKON d.o.o. ili e-poštom na adresu: tomislav.dobrovic@kvalikon.hr

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem vas također obavještavamo, da samo ono dijete koje ima najmanje 16 godina može dati privolu, točnije, samo je tada obrada njegovih osobnih podatka zakonita, i to u slučajevima kada informacijsko društvo nudi uslugu izravno djetetu.

Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

POLITIKA PRIVATNOSTI

U KVALIKON d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu sa zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđenima ovom politikom. Osobni podaci radnika, klijenata i interesnih partnera s kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obaviješteni ispitanik i Agencija za zaštitu podataka (AZOP), a društvo će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Uvod

U KVALIKON d.o.o. svi podaci koje pribavljamo, obrađujemo, pohranjujemo ili prenosimo, a koji se odnose na pojedince (ispitanike), moraju biti primjereno zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili zlonamjernih promjena. Kod pribavljanja, pohranjivanja, obrade ili prijenosa informacija koje se odnose na ispitanika, moramo u svakom trenutku poštivati njihove želje i prava na privatnost. Svi radnici koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podacima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca, a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika.

Ciljevi zaštite privatnosti

KVALIKON d.o.o. će:

 1. Koristiti metode koje omogućuju razumijevanje rizika privatnosti ispitanika za podatke koji se obrađuju
 2. Poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti
 3. Sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika
 4. Dosljedno primjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika
 5. Osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade
 6. Osigurati da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda odnosno usluge od strane korisnika

Načela privatnosti

 1. Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka.
 2. Radnici će biti svjesni i odgovorni za pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu.
 3. Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom.
 4. Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju svima u KVALIKON d.o.o.
 5. Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa.

Odgovornosti

Svi rukovoditelji su odgovorni osigurati da radnici koji rade pod njihovim nadzorom štite informacije u skladu sa standardima organizacije.

Svaki rukovoditelj i radnik ima odgovornost za privatnost kao dio obavljanja svog posla.

Primjena

Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.

Ova politika i njene odrednice, danom objavljivanja postaju obavezom svakog radnika u KVALIKON d.o.o.. Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

KVALIKON d.o.o. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i radnicima opredijeljena je provoditi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018i  odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

KVALIKON d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za ispitanike, stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj evidenciji. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu s podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/ krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Za sve što ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od fizičkih osoba mlađih od 16 godina, dopuštena je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve radnike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.