Projekt financiran kroz EAFRD/RH (Podmjera 6.1., tip operacije 6.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 05.04.2018. godine donijela konačnu Odluku o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” (KLASA 440-12/17-06-01-01/0023, URBROJ: 343-1501/01-18-003) poduzeću KVALIKON d.o.o., Borovina 8a, 10000 Zagreb.

Navedenom odlukom dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 372.000,00 kn za aktivnosti iz poslovnog plana.

Opis projekta:

Planirane nove aktivnosti/ulaganja za koje je dobivena potpora iz podmjere 6.1. su: kupnja cca 2.5 ha poljoprivrednog zemljišta pogodnog za sadnju aronije, sadnja novih cca 3,28 ha nasada aronije (od čega 0,78 ha na postojećem zemljištu a 2,5 ha na zemljištu koje se kupuje), ograđivanje novog nasada aronije, nabavka i postava sustava za navodnjavanje uključivo sustav za fertirigaciju, građenje objekta u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje (skladište za poljoprivrednu mehanizaciju, alat, repromaterijal i ostali materijal za potrebe poljoprivredne proizvodnje kao i spremište za ubrano voće do faze prerade) ukupne površine od oko 70 m2, kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije (traktor i malčer) i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (savjetodavne usluge – Izrada poslovnog plana i Zahtjeva za potporu). Sva planirana ulaganja provode se na području Čazme. Po postupnom dolasku nasada u puni urod plod aronije će se prerađivati u sok iz usluge. Usluga prerade vršiti će se u registriranim odobrenim objektima za preradu koji posluju u bližoj okolici. Tvrtka – PG će sok prodavati s vlastitom etiketom i znakom robne marke soka.

Cilj projekta: modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Očekivani rezultat: poslovanje s dobiti, stabilno poslovanje u dugom roku, očuvanje okoliša kroz provedbu aktivnosti iz ekološke proizvodnje, zapošljavanje novih radnika.

Iznos financijske potpore (bespovratna sredstva): 372.000,00 kn (90% EU, 10% RH)

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Kvalikon d.o.o.